مدیران باید توانائی فعال و غیرفعال کردن نمایش تصویر در ارسال ها و/ یا امضاء را داشته باشند. اگر نمایش تصویر فعال باشد لینکی به راهنمای تصویر هنگام نوشتن / ویرایش پیام در اسال و یا امضاء نمایش داده میشود . برای درج تصویر از تگ BBCode تصویر [img] استفاده میشود .متن در تگ آغازین پس از علامت "=" برای استفاده صفت alt استفاده دارد و هرزمان ممکن باید شامل شود.

[img=PunBB bbcode test]http://forum.abfar.kr.ir/img/test.png[/img] PunBB bbcode test